• montage en transport

  Ook het proefdraaien en testen op lokatie kunt u bij ons verzekeren.

  contact
 • Kleine verbouwing?

  Ook bij een kleine klus loopt u risicos

  Meer informatie?
 • Bouwplannen?

  Een CAR verzekering is onmisbaar bij een bouwwerk

  Wilt u een offerte?
 • Instorting tijdens de bouw?

  Door een storm, ontwerp- of constructiefout? gelukkig heeft u een CAR verzekering!

  Offerte aanvragen
 • schade op de bouw?

  Schade aan uw bouwwerk en materialen kunt u verzekeren.

  Wilt u informatie?
 • Ongeval op de bouw

  Met een CAR verzekering bent u hier voor verzekerd

  Wilt u meer informatie?

Uitleg rubrieken CAR montageverzekering

De C.A.R.-verzekering (voluit Constructie All Risks verzekering) is onder te brengen in de navolgende Rubrieken: 

Rubriek I: Het werk verzekerde gevaren. 
De dekking laat zich het best als volgt omschrijven: Alle materiële schade en/of verlies en vernietiging van het werk tegen onverschillig welke oorzaak, inclusief diefstal of verdwijning van bouwmaterialen. Bij de gedekte voorvallen kan worden gedacht aan beschadiging door brand, explosie, storm, eigen gebrek, materiaal-, constructie- en ontwerpfouten, instorting, overstroming, plotseling invallende vorst, vandalisme, noodzakelijke reinigingskosten, vermissing en verlies. Begrip schade. Over het begrip “schade” dat in de C.A.R.-verzekering wordt gehanteerd, is het nodige te doen geweest en zal het nodige te doen blijven. De basis van de C.A.R.-verzekering is dat er sprake moet zijn van een materiële schade, kortom er dient iets kapot of verloren gegaan te zijn. Het niet (goed) functioneren van hetgeen verzekerd is is als zodanig niet gedekt. De belangrijkste uitsluitingen zijn: - bedrijfsschade; - boeten e.d. (wegens bv. Vertraging); - “normale” slijtage; - oorlogsrisico’s e.d.; - gebrek in te gebruiken materialen tenzij dit gebrek resulteert in een materiële schade. 

Rubriek II: Aansprakelijkheid 
Aansprakelijkheid voor schade aan derden in verband met het onder Rubriek Ia verzekerde, uit te voeren werk. Deze dekking is inclusief de onderlinge aansprakelijkheid voor schade die verzekerde partijen aan elkaar toebrengen (met uitzondering van hieruit voortvloeiende bedrijfsschade). E.e.a. al dan niet op secundaire basis. De belangrijkste uitsluitingen zijn: - opzet door het management van verzekerde; - schade door motorrijtuigen, schepen, vliegtuigen; - letselschade “eigen” personeel (werkgeversaansprakelijkheid); - boeten; - schade aan het werk (immers gedekt onder Rubriek Ia). 

Rubriek III: Bestaande Eigendommen van de Opdrachtgever 

(of eigendommen waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is). 

Onder deze Rubriek Ic worden schade vergoed aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van werkzaamheden, verzekerd onder Rubriek Ia “het werk” van de polis. Het voordeel van deze Rubriek Ic is dat geen aansprakelijkheid van een der verzekerde partijen aangetoond hoeft te worden. Van belang is slechts dat er een verband bestaat tussen de materiële schade en het werk. Deze Rubriek is in voorkomende gevallen ook onmisbaar omdat aansprakelijkheidspolissen veelal geen schade vergoeden voor schade aan bestaande eigendommen waaraan of waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd. Hier is sprake van de zogenaamde opzichtclausule. Het gaat te ver in het kader van deze notitie om diepgaand in te gaan op de reikwijdte van deze clausule. De kern is echter dat, zodra de aangesproken rechts(persoon) zaken onder zijn opzicht heeft, de aansprakelijkheidspolis veelal geen dekking geeft voor schade aan deze zaken. De belangrijkste uitsluitingen zijn: - brand, explosie en blikseminslag (motivatie: Voor bestaande eigendommen is meestal een brandverzekering afgesloten. Indien dit niet het geval is, kan deze uitsluiting ongedaan worden gemaakt tegen aanvullende premie.)  

Naast de hierboven aangegeven kerndekking van de C.A.R.-verzekering kunnen enkele aanvullende zaken worden verzekerd zoals o.a.: 

Rubriek IV: Hulpmateriaal: 
steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke


Rubriek V: Eigendommen bouwdirectie en personeel:


Rubriek VI: Bedrijfsschade (alleen bij een aflopende CAR-verzekering die is afgesloten door de opdrachtgever) 

Voor aannemers is er een gecombineerde CAR / AVB -verzekering mogelijk. 

De op of nabij het werk aanwezige persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van verzekerden en werkzaam op het bouwterrein.

CAR verzekeringen vergelijken

Midden Friesland Assurantien
Postbus 5
9000AA  Grou
info(at)mfa.nu
Tel: 0566-622806
Fax:0566-621961

Tijdens kantooruren bereikbaar van 08.30 tot 17.00

 • Logo ASR
 • Logo Delta Lloyd
 • Logo Nationale Nederlanden
 • Logo Aegon
 • Logo Reaal