• montage en transport

  Ook het proefdraaien en testen op lokatie kunt u bij ons verzekeren.

  contact
 • Kleine verbouwing?

  Ook bij een kleine klus loopt u risicos

  Meer informatie?
 • Bouwplannen?

  Een CAR verzekering is onmisbaar bij een bouwwerk

  Wilt u een offerte?
 • Instorting tijdens de bouw?

  Door een storm, ontwerp- of constructiefout? gelukkig heeft u een CAR verzekering!

  Offerte aanvragen
 • schade op de bouw?

  Schade aan uw bouwwerk en materialen kunt u verzekeren.

  Wilt u informatie?
 • Ongeval op de bouw

  Met een CAR verzekering bent u hier voor verzekerd

  Wilt u meer informatie?

uitgebreide uitleg CAR montage verzekeringen

CAR verzekering Het afsluiten van een CAR (Constructie All-Risks)-verzekering is heden ten dage een gebruikelijke zaak binnen de bouwpraktijk. De STABU-systematiek bevat een aantal administratieve bepalingen waarbinnen deze verzekeringsvorm beschreven is. Desalniettemin blijkt dat de gebruikers van de STABU-systematiek vragen hebben ter zake van de condities waaronder deze verzekering afgesloten moet worden, op het gebied van de juridische aspecten die aan deze verzekering kleven en rondom de praktijk van de CAR-verzekering in het algemeen. In deze tekst worden, met het oog hierop, de belangrijkste aspecten van de CAR-verzekering op een rijtje gezet. Deze tekst vormt tevens een handreiking voor de beoordeling van de CAR-polis door de opdrachtgever of de directie. Ten behoeve daarvan is een checklist opgenomen. Als rode draad fungeren de bepalingen aangaande de CAR-verzekering die in de STABU-systematiek zijn opgenomen. 

1. De CAR-verzekering 

1.1 Wat is een CAR-verzekering? 

1.2 Doel van de CAR-verzekering 

1.3 De U.A.V. 1989 1.4 Uitsluitingen 

1.5 Afsluiten van de CAR-verzekering 

1.6 STABU en de CAR-verzekering

 2. CAR-verzekering door de aannemer 

2.1 Materiële schade 

2.2 Terzijdestelling van artikel 249 en 276 Wetboek van Koophandel (WvK) 

2.3 Goedkeuring van de polis 

2.4 Duur van de verzekering 

3. Polisrubrieken 

3.1 Polisrubrieken 

3.2 De verzekering van het werk 

3.3 De verzekering van aansprakelijkheid 

3.4 De verzekering van bestaande eigendommen van de opdrachtgever 

3.5 De verzekering van persoonlijke eigendommen van verzekerden en van personeel van verzekerden 

3.6 De verzekering van keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel

 3.7 De verzekering van transport van bouwstoffen 

3.8 Het eigen risico 

3.9 Omzetbelasting (BTW) 

3.10 Dekking tijdens de onderhoudstermijn (servicetermijn UAVTI 1992)

4. Overige bepalingen bij CAR-verzekering door de aannemer 

4.1 Overige bepalingen bij CAR-verzekering door de aannemer

4.2 CAR-verzekering door derden 

4.3 Opzegging verzekering 

4.4 Bewijsstuk verzekering 

4.5 Duur van de verzekering bij oplevering in delen 

5. Verzekering door de opdrachtgever 

5.1 Verzekering door de opdrachtgever 

6. Wie zijn er betrokken bij de CAR-verzekering? 

6.1 CAR-verzekering voor het bouwproject 

6.2 De verzekerden

7. CAR-verzekering per project 

7.1 Verzekerd(e) termijn/bedrag 

7.2 Premie 7.3 Wijzigingen

 8. Doorlopende CAR-verzekering 

8.1 Verzekerde periode/bedragen 

8.2 Premie 

8.3 Algemene aspecten

8.4 Mengvormen 

9. Samenloop met andere verzekeringen 

9.1 Samenloop 

9.2 Voorschotregeling 

9.3 Schadepenningen 

Checklist Beoordeling Offerte 

1. De CAR-verzekering 

1.1 Wat is een CAR-verzekering? 

De CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks.Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de CAR-verzekering maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke. De dekking van deze polis is vergelijkbaar met die van de CAR-verzekering.De CAR-verzekering is een 'projectverzekering'. Dit betekent dat de dekking die de verzekering biedt betrekking heeft op de realisering van een bouwproject maar daar dan ook strikt tot beperkt blijft. De CAR-verzekering kan per project afgesloten worden of een doorlopend karakter hebben. 

1.2 Doel van de CAR-verzekering 

De CAR-verzekering strekt ertoe om de partijen die bij de totstandkoming van een bouwwerk betrokken zijn, te beschermen tegen de financiële gevolgen van materiële schade en/of verlies of vernietiging die tijdens de totstandbrenging van een bouwwerk kan optreden. Indien de bij de bouw betrokken partijen geen verzekering zouden afsluiten, dan lopen ze het risico dat een optredende schade voor eigen rekening komt. Desalniettemin roept de naam 'Constructie All Risks-verzekering' het vermoeden op dat deze verzekering alle risico's met betrekking tot de totstandbrenging van een bouwwerk dekt en de bij de bouw betrokkenen in alle denkbare gevallen beschermd zijn tegen de financiële gevolgen van een optredende schade. Dit is niet juist. Net als iedere andere verzekering, kent een CAR-polis immers ook uitsluitingen. Een CAR-verzekering wentelt dus niet alle risico's van partijen af.Bovendien dekt een CAR-verzekering alleen 'onvoorzienbare' schade. Een stringente uitspraak omtrent de vraag wanneer een opgetreden schade wel of niet 'voorzienbaar' is, is echter moeilijk te geven. De verzekeringspraktijk beoordeelt van geval tot geval in hoeverre een optredende schade al dan niet voorzienbaar was. 

1.3 De U.A.V. 1989 · Paragraaf 43b van de U.A.V. 1989 waarin regels omtrent de verzekering van het werk zijn opgenomen luidt als volgt:Tenzij het projectbestek anders bepaalt, dient de aannemer verzekeringen aan te gaan waarin de opdrachtgever en de directie als medeverzekerden zijn opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. De aannemer draagt er zorg voor dat de directie ten spoedigste schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van vorenbedoelde verzekeringen ontvangt. · Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan aan het projectbestek gehecht en zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer ten spoedigste schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van vorenbedoelde verzekeringen ontvangt.Uit de tekst van voornoemde paragraaf blijkt dat de U.A.V. 1989 ten aanzien van de verzekering van het werk alleen hoofdregels aangeeft. Hoofdregel is dat de aannemer de verzekering van het uit te voeren werk afsluit.Dit ligt ook voor de hand omdat de aannemer de uitvoeringsrisico's draagt. In de praktijk is het dan ook vaak de aannemer die de polis afsluit. Met de woorden 'naar aard en omvang van het werk nodige en gebruikelijke' is gedoeld op objectieve criteria, onafhankelijk derhalve van de individuele risicodraagvermogens van inschrijvers op het werk. Het opstellen van specifieke regels ter zake van de verzekering van het bouwproject wordt daarmee aan de verzekeringspraktijk overgelaten. De U.A.V. 1989 laat zich daar niet over uit.Wil de opdrachtgever van vorenstaande hoofdregel afwijken, dus zelf verzekeringen met betrekking tot het werk aangaan en risico's van de aannemer daaronder laten meedekken, dan moet de inschrijver daarover precieze gegevens in het projectbestek vinden (lid 2), ten einde daarmee bij zijn aanbieding rekening te kunnen houden. Met name moet hij kunnen beoordelen, of zijn risico's onder de verzekering genoegzaam gedekt zullen zijn en, zo neen, welke eigen (bij)verzekeringen nodig of wenselijk zullen zijn. Voorts moet hij kunnen calculeren, wat te geringe dekking en/of bijverzekering zal kunnen kosten. 

1.4 Uitsluitingen Posten die binnen een CAR-polis doorgaans niet voor vergoeding in aanmerking komen zijn: 

· met name genoemde standaard uitsluitingen in de polis (oorlog, molest e.d.)

 · bedrijfsschade van de verzekerde partijen

· schade aan of verlies van het werk of enig deel daarvan, dat voor de   oplevering anders dan ten behoeve van de bouw in gebruik wordt genomen, voor zover deze schade het directe gevolg is van zodanig gebruik.

· gebreken in materialen, ontwerp of uitvoering van de werkzaamheden. Indien evenwel zulke gebreken resulteren in verlies en/of materiële beschadiging dan zal deze uitsluiting niet van toepassing zijn. 
Verzekeraars zullen de kosten van verbetering en/of de meerkosten van verandering in ontwerp of toepassing van materialen van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde materialen evenwel niet vergoeden; 

· schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze schade dient tot herstel van een gedekte schade; · verlies door verdwijning of vermissing indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd. 

· Ter zake van de hierboven genoemde bedrijfsschade kan men twee soorten bedrijfsschaden onderscheiden die wél verzekerbaar zijn, te weten:

 · de bedrijfsschade van de opdrachtgever door schade aan zijn bestaande eigendommen (door schade aan een bestaande fabriek ten gevolge van werkzaamheden aan de nieuwe, lijdt de opdrachtgever bedrijfsschade);
 · de bedrijfsschade door te late oplevering ten gevolge van een onder de rubriek 'het werk' van de CAR-polis gedekte schade. Bedrijfsschade wordt niet standaard meeverzekerd. Vandaar dat binnen de STABUsystematiek hier geen aparte rubriek voor is opgenomen. 

1.5 Afsluiten van de CAR-verzekering Voor het afsluiten van een CAR-verzekering dient men zich tijdig tot deskundigen op dit gebied te wenden. Ook is het raadzaam deskundigen ter zake van het uit te voeren werk te betrekken bij het overleg tussen de verzekeringsmakelaar en degene die de verzekering afsluit. 

1.6 STABU en de CAR-verzekering In paragraaf 01.03 van de STABU-systematiek bevinden zich een aantal keuzebepalingen ter zake van de CAR-verzekering die in het projectbestek opgenomen kunnen worden.Deze bepalingen kunnen grofweg worden onderscheiden in een tweetal typen. Op de eerste plaats kent paragraaf 01.03 keuzebepalingen waarin de opdrachtgever van de aannemer bedingt dat laatstgenoemde een CAR-verzekering afsluit ten behoeve van het door hem uit te voeren werk en eventueel ook ten behoeve van het werk van andere bij het bouwproject betrokken aannemers. Dit laatste indien er sprake is van nevenaanneming. Op de tweede plaats is in paragraaf 01.03 een bepaling opgenomen waarin bepaald is dat niet de aannemer maar de opdrachtgever de (CAR)-verzekering afsluit. Deze bepaling heeft dus meer een informatieve functie. Door plaatsing van deze bepaling in het projectbestek wordt de aannemer er over geïnformeerd dat niet hij doch de opdrachtgever zorg draagt voor de verzekering van het werk. 

2. CAR-verzekering door de aannemer 

2.1 Materiële schade Bepaling 01.03.10-01 (CAR-verzekering door de aannemer) is de bepaling waarin van de aannemer verlangd wordt dat deze zorg draagt voor de verzekering van het werk. In de bepaling worden tevens de eisen die de opdrachtgever aan de CAR-polis wenst te stellen beschreven. In de bepaling wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de CAR-verzekering betrekking heeft op materiële schade.Een CAR-polis verzekert namelijk alleen tegen 'materiële schade en/of verlies of vernietiging'. Bij de totstandbrenging van een bouwwerk kan op alle mogelijke manieren schade ontstaan. Bijvoorbeeld als gevolg van storm, brand of diefstal. Bestaande eigendommen van de opdrachtgever kunnen door de uitvoering van het werk schade oplopen, ingezet hulpmaterieel kan schade oplopen en ook kan aan derden schade toegebracht worden.De CAR-verzekering, die beperkt is tot materiële schade, biedt alleen dekking indien er iets kapot is gegaan. De verzekering biedt bijvoorbeeld geen dekking indien blijkt dat er zich niet voorzienbare kostenverhogende omstandigheden voordoen. Zo kan tijdens de uitvoering van het bouwproject het plotseling noodzakelijk blijken dat er extra damwanden moeten worden geplaatst. Dergelijke omstandigheden worden niet gedekt binnen de CAR-verzekering omdat er immers geen materiële schade is. 

2.2 Terzijdestelling van artikel 249 en 276 Wetboek van Koophandel (WvK) Bepaling 01.03.10-01 (CAR-verzekering door de aannemer) geeft aan dat de verzekering moet worden afgesloten onder terzijdestelling van de artikelen 249 en 276 van het WvK. In dit wetboek zijn onder meer algemene regels opgenomen op grond waarvan een verzekeraar in bepaalde gevallen geen schade uitkering behoeft te verrichten. Artikel 249 WvK stelt dat een verzekeraar niet gehouden is een schade te vergoeden indien schade, grofweg gesteld, aan de aard van de zaak zelf te wijten is.Artikel 276 WvK beschermt de verzekeraar indien er sprake is van eigen schuld van de verzekerde. Doordat deze bepalingen contractueel terzijde worden gesteld kan hierop geen beroep worden gedaan. 

2.3 Goedkeuring van de polis De opdrachtgever zal enig zicht willen hebben op de hoedanigheid van de verzekeringsmaatschappij die de polis aanbiedt en op de inhoud van de polis zelf. Niet ondenkbaar is dat de aannemer onbedoeld in zee gaat met een niet te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij die een polis aanreikt die niet in overeenstemming is met de eisen die ten aanzien hiervan in het projectbestek zijn gesteld. Bepaling 01.03.10-01 bevat derhalve een tekst waarin aangegeven is dat de keuze van de verzekeraar en de inhoud van de polis de goedkeuring van de directie dan wel de opdrachtgever zelf behoeven. In veel gevallen kan verwacht worden dat de opdrachtgever de specifieke kundigheid mist om een verzekeraar en/of een polis te beoordelen. De beoordeling hiervan wordt dan ook in die gevallen aan de directie overgelaten die de vereiste kennis hieromtrent sneller kan vergaren. 

2.4 Duur van de verzekering De CAR-verzekering is een verzekering tegen materiële schade die optreedt tijdens de uitvoeringsfase van een bouwwerk. Dit betekent dat de CAR-verzekering in principe een verzekerde termijn kent die loopt vanaf de aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Vanaf dat moment dient de eigenaar van het gebouwde er in principe zorg voor te dragen dat dit voldoende verzekerd is.In het projectbestek kan echter voorgeschreven worden dat in aansluiting op de oplevering een onderhoudstermijn intreedt. Gedurende de onderhoudstermijn zal de aannemer gebreken die zich aan het gebouwde voordoen herstellen. Ook gedurende deze termijn zal het werk moeten zijn verzekerd tegen brand en andere gevaren.De dekking op basis van de CAR-verzekering is in verband met de aard van de onderhoudstermijn echter beperkt (zie paragraaf 3.10). 

3. Polisrubrieken 

3.1 Polisrubrieken Binnen een CAR-polis kunnen een aantal rubrieken (secties) onderscheiden worden. De STABU-systematiek kent hierin de volgende onderscheiding: · de verzekering van het werk of de werken; · de verzekering van aansprakelijkheid; · de verzekering van bestaande eigendommen van de opdrachtgever; · de verzekering van persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van de verzekerden; · de verzekering van keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel; · de verzekering van transport van bouwstoffen. 

3.2 De verzekering van het werk Onder 'het werk' kunnen we verstaan 'de te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed, alsmede alle materialen die voor de bouw bestemd zijn zodra zij zich op het bouwterrein bevinden'. Ook kunnen hieronder alle tijdelijke of permanente hulpwerken zoals steigers en bekistingen worden thuisgebracht.De beschrijving van 'het werk' is dus plaatsgebonden en houdt in die zin dus een beperking in. Bepaling 01.03.10-01 (CARverzekering door de aannemer) biedt een keuzetekst waarin opgenomen is dat 'het werk' verzekerd moet worden. Tevens kan aangegeven worden dat 'de werken' moeten worden verzekerd. Dit is het geval indien ook werken van derden door de aannemer binnen de CAR-polis gebracht moeten worden. We denken hierbij aan de figuur van de nevenaanneming waarin meerdere aannemers ieder een deel van de uitvoering van een bouwproject aannemen. In dat geval dient in het projectbestek expliciet aangegeven te worden om welke werken het gaat. 

3.3 De verzekering van aansprakelijkheid De sectie aansprakelijkheid regelt de geldelijke gevolgen van de aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover derden en tegenover elkaar. In principe geldt ook hier alleen dekking bij schade door materiële beschadiging. Vermogensschade (van derden) wordt dus alleen gedekt als deze een gevolgschade is van een materiële beschadiging.Om te bewerkstelligen dat de verzekerden ten opzichte van elkaar verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid dient in de polis bepaald te zijn dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Bepaling 01.03.10- 01 (CAR-verzekering door de aannemer) beschikt hiertoe over een keuzetekst waarin het bovenstaande wordt bedongen. In het algemeen kan gesteld worden dat wanneer een goede (aparte) algemene aansprakelijkheidsverzekering aanwezig is, waarbinnen met name alle bij de bouw betrokken partijen zijn meeverzekerd, op een CAR-polis dan meestal niet de sectie aansprakelijkheid hoeft te worden meegedekt.Een afweging van de belangen "dubbele dekking" en "dubbele premiebetaling" kan soms echter nuttig zijn. Vooral als de opdrachtgever de CAR-verzekering afsluit, is het meedekken van de sectie aansprakelijkheid voor hem gewenst. Het omgekeerde gaat echter niet op. Wordt de sectie aansprakelijkheid meegedekt op de CAR-polis, dan kan de (algemene) aansprakelijkheidsverzekering niet opgezegd worden omdat de CAR-verzekering - ook met betrekking tot de sectie aansprakelijkheid - tijd- en bouwplaatsgebonden is. Dit impliceert onder meer dat een sectie aansprakelijkheid op een CAR-polis geen dekking geeft voor buiten de bouwplaats (op kantoor bijvoorbeeld) aan derden toegebrachte schade, terwijl er op de CAR-polis uiteraard ook geen productaansprakelijkheid is, daar de CAR-verzekering in principe eindigt bij oplevering. 

3.4 De verzekering van bestaande eigendommen van de opdrachtgever Bestaande eigendommen van de opdrachtgever zijn niet verzekerd onder de rubriek 'het werk' omdat met 'het werk' het te bouwen object wordt bedoeld. Ze vallen ook niet zonder meer onder de rubriek 'aansprakelijkheid'. In de rubriek 'aansprakelijkheid' is een uitsluiting opgenomen ten aanzien van de goederen die verzekerde ter bewerking of in bewaring en/of beheer onder zich heeft (opzichtclausule). Bovendien kan het voorkomen dat de opdrachtgever de schade veroorzaakt heeft.Hij kan zichzelf immers niet als eigenaar van de goederen aansprakelijk stellen. Wil men echter het risico van materiële schade aan bestaande eigendommen, welke is veroorzaakt door omstandigheden die met de bouw verband houden verzekeren, dan geschiedt dit onder de rubriek 'schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever'. Gecontroleerd moet worden of deze sectie is uitgebreid met dekking van schade aan andere eigendommen welke deel uitmaken van het werk en andere eigendommen waarvoor een opdrachtgever aansprakelijk is (uiteraard voor zover niet reeds in de rubriek 'het werk' meegedekt).Dit is vooral van belang bij aanbouw, renovatie en verbouw, maar ook indien meer aannemers op een project werkzaam zijn en de desbetreffende werken niet gelijktijdig worden opgeleverd. Door het expliciet meedekken van eigendommen die verzekerde onder zijn opzicht of in bewerking heeft, wordt voorzien in de 'leemte' die ontstaat door de opzichtclausule in de aansprakelijkheidsverzekering. 

3.5 De verzekering van persoonlijke eigendommen van verzekerden en van personeel van verzekerden Desgewenst kunnen binnen de CAR-polis de persoonlijke eigendommen (exclusief geld en geldswaardige papieren) van hen die bij de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn verzekerd worden. Persoonlijke eigendommen maken geen deel uit van het 'werk' als zodanig. 

3.6 De verzekering van keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel Schade aan het hulpmaterieel, keten, loodsen, klein materieel en gereedschap kan veelal apart worden meeverzekerd. Uitgesloten is altijd schade aan varend en drijvend materieel, draglines, kranen, bulldozers en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen/werktuigen. Hier dient zo nodig een aparte cascoverzekering voor afgesloten te worden. Wel kunnen bouwliften onder deze sectie worden verzekerd. 

3.7 De verzekering van transport van bouwstoffen Indien men zaken die nog niet in het werk gebracht zijn en die zich nog buiten de bouwlocatie bevinden wenst te verzekeren dan dient dit specifiek beschreven te worden voor de periode dat deze zaken zich buiten het bouwterrein bevinden.Gecontroleerd moet worden of deze (opslag)risico's, alsmede het transport van het voor de bouw bestemde materiaal naar het werk voldoende op transport- of andere specifieke polissen is meeverzekerd. Zo niet dan dient hiervoor binnen de CAR-polis een voorziening getroffen te worden. Voor de verzekering van transport is binnen bepaling 01.03.10-01 (CARverzekering door de aannemer) een aparte rubriek opgenomen. 

3.8 Het eigen risico Een CAR-polis kent normaliter een eigen risico dat kan variëren per polis of per schade. Voor het midden en kleinbedrijf geldt een aparte polis met een lager eigen risico. Een hoger eigen risico voorkomt de tijdrovende behandeling van kleine schadegevallen en biedt bovendien verzekeraars het voordeel dat de verzekerden zelf belang bij de zaak houden. Overigens kan de verzekeringsnemer doorgaans zelf kiezen voor een hoger of lager eigen risico. Daarnaast is het mogelijk dat de verzekeraar op basis van het schadeverloop een of meer eigen risicobedragen kan aanpassen. Deze aanpassing kan ook betrekking hebben op een of meer schadeoorzaken zoals storm of diefstal. Men dient overigens te letten op de juiste redactie van de clausule voor eigen risico in de polis. Deze moet luiden: '€............. per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen, voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak'. De paragraaf 'CAR-verzekering door de aannemer' is op bovenstaande wijze geredigeerd. Andere (weinig voorkomende) constructies voor het eigen risico zijn bijvoorbeeld: eigen risico in procenten van het schadebedrag (het verdient aanbeveling hierbij een maximum eigen risico af te spreken). Soms gelden verhoogde eigen risico's voor bepaalde schadeoorzaken, zoals storm, diefstal etc. Ter zake van het eigen risico is binnen bepaling 01.03.10-01 (CARverzekering door de aannemer) bepaald dat indien in de CAR-polis een eigen risico is opgenomen, dit eigen risico voor rekening van de partij komt voor wiens risico de schade op grond van de overeenkomst is. De verzekeraar zal immers in geval van een schade die gedekt isbinnen de CAR-polis de verzekeringspenningen onder aftrek van het eigen risico uitkeren. Partijen zullen aan de hand van de overeenkomst moeten vaststellen wie het bedrag ter grootte van het eigen risico moet bijdragen opdat de opgetreden schade geheel wordt gedekt. 

3.9 Omzetbelasting (BTW) De aannemer zal na herstel van niet voor zijn rekening komende schade aan het werk, voor het door de verzekeraars aan opdrachtgever uit te keren bedrag ten name van de opdrachtgever rekeningen moeten indienen, waarover door hem omzetbelasting verschuldigd is. Ingeval deze omzetbelasting niet fiscaal verrekenbaar is, is deze als een deel van de schade aan te merken en dient deze zowel in de uitkering van de verzekeraar als ook in de verzekerde som begrepen te worden. 3.10 Dekking tijdens de onderhoudstermijn (servicetermijn UAVTI 1992) Naast de in paragraaf 1.4 genoemde uitsluitingen, kent de CAR-verzekering een beperking en wel ten aanzien van de schade aan het werk die tijdens de onderhoudsperiode wordt geconstateerd. Tijdens de onderhoudstermijn is namelijk alleen nog verzekerd schade en/of verlies of vernietiging van het werk: · ten gevolge van de door de verzekerde aannemers verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit de verplichtingen van onderhoudsbepalingen van het projectbestek; · die zich openbaart na de dag van oplevering, dus tijdens de onderhoudstermijn, maar een gevolg is van een oorzaak gelegen in de bouwperiode. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om gedurende de onderhoudstermijn ook die schade te dekken welke het gevolg is van een oorzaak liggende in de ontwerpfase. Dit is dus een verruiming. Ook materiële schade, verlies en/of vernietiging waarvan de oorzaak in de ontwerpfase ligt (is voorafgaand aan de oplevering) is dan gedekt. Hiermee wordt gedurende de onderhoudstermijn materiële schade als gevolg van bijvoorbeeld een ontwerpfout gedekt. In bepaling 01.03.10-01 (CAR-verzekering door de aannemer) zijn hiervoor keuzeteksten aanwezig. Het is vaak mogelijk om de duur van de dekking tijdens de onderhoudstermijn langer te maken dan de duur van de onderhoudstermijn welke is overeengekomen in het projectbestek (bijvoorbeeld 12, 24, 36 of 60 maanden).Het verdient aanbeveling om met de verzekeringsmakelaar te bespreken welke dekking voor de onderhoudstermijn het meest effectief is.Niet automatisch verzekerd in de onderhoudstermijn zijn die handelingen welke ingevolge het projectbestek vóór de oplevering verricht hadden moeten worden, maar die naar de onderhoudstermijn zijn verschoven (nog niet gereed werk of uitgesteld werk). Daar dit uitgesteld werk nogal eens voorkomt, is het in zo'n geval noodzakelijk de verzekeraars hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Eventueel aan de hand van het proces verbaal van oplevering. Indien de opdrachtgever het risico na oplevering dan wel ingebruikname wil verzekeren, dient hij tijdig de door hem gewenste verzekeringen (brand, storm, waterschade, machinebreuk, bedrijfsschade en aansprakelijkheid) af te sluiten.Het is voorts van groot belang de opdrachtgever er nadrukkelijk en tijdig op te wijzen dat bij ingebruikneming vóór de oplevering, de dekking van in gebruik genomen onderdelen veelal wegvalt of wordt beperkt. Schade die ontstaat door het in gebruik zijn, blijft vrijwel op iedere CARpolis uitgesloten, tenzij tevoren overeengekomen wordt dat een bepaalde proefdraaiperiode - met handhaving van volledige dekking - wordt meeverzekerd. 

4. Overige bepalingen bij CAR-verzekering door de aannemer 

4.1 Overige bepalingen bij CAR-verzekering door de aannemer In het voorgaande is bepaling 01.03.10-01 (CAR-verzekering door de aannemer) aan de orde gesteld. Paragraaf 01.03 (Verzekeringen) kent daarnaast nog een aantal bepalingen die in het kort behandeld zullen worden. 

4.2 CAR-verzekering door derden Indien de opdrachtgever bedingt dat in geval van nevenaanneming een van de nevenaannemers ook het werk van de andere nevenaannemers onder zijn CARverzekering thuis brengt dan worden middels bepaling 01.03.10-02 (CAR-verzekering door derden) die nevenaannemers erover geïnformeerd dat het werk dat zij uitvoeren voor zover het de verzekering betreft bij een andere aannemer wordt ondergebracht. De nevenaannemers ontvangen van de opdrachtgever bescheiden waaruit het bestaan en de inhoud van de verzekering blijken. 

4.3 Opzegging verzekering Niet uitgesloten is dat de verzekeraar een polis opzegt, bijvoorbeeld omdat wordt nagelaten om de verschuldigde premie te voldoen. Door gebruik van bepaling 01.03.10- 03 (opzegging verzekering), wordt het risico vermeden dat het werk op een gegeven moment onverzekerd is. De bepaling behelst de verplichting van de aannemer om te bedingen dat de betrokken verzekeraar, makelaar of tussenpersoon in geval van opzegging van de verzekering de verzekerden hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. De opdrachtgever heeft vervolgens het recht om, indien de verzekering is opgezegd, op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering af te sluiten. 

4.4 Bewijsstuk verzekering Bepaling 01.03.10-04 (bewijsstuk verzekering) betreft het overleggen van een bewijsstuk van de CAR-verzekering aan de opdrachtgever of aan de directie. De aannemer die ingevolge het projectbestek risico's van de opdrachtgever en directie onder zijn verzekeringen met betrekking tot het werk moet laten meedekken, dient vanzelfsprekend aan te tonen dat de verzekering inderdaad is gesloten en wordt in stand gehouden door tijdige premiebetaling, alsmede dat de verzekering strookt met hetgeen daarover in het projectbestek is bepaald. Dit vergt overlegging van in de verzekeringsbranche gebruikelijke bescheiden en van betalingsbewijzen. Opgemerkt zij dat, ook al spreekt de U.A.V. 1989 zich daar niet over uit, eveneens bescheiden zullen moeten worden overgelegd ten blijke van correcte melding, behandeling en afwikkeling van verzekerde schadegevallen.De aannemer moet er dus attent op zijn om de bedoelde bescheiden tijdig te verstrekken, of als de verzekering door de opdrachtgever is aangegaan, aan hem te laten verstrekken. 

4.5 Duur van de verzekering bij oplevering in delen De U.A.V. 1989 geeft in paragraaf 1, lid 2 aan dat afzonderlijke delen van het werk binnen een bepaalde termijn kunnen worden opgeleverd. Bovendien kunnen specifieke onderdelen van het werk van invloed zijn op de duur en de omvang van de verzekering.Te denken is aan de uitgestelde oplevering van schilderwerk en beplantingswerk. Dit alles kan consequenties hebben voor de duur en de omvang van de verzekering. Binnen bepaling 01.03.10-05 (Duur van de verzekering bij oplevering in delen) kunnen deze omschreven worden. 

5. Verzekering door de opdrachtgever 

5.1 Verzekering door de opdrachtgever Via bepaling 01.03.40-01 (verzekering door de opdrachtgever) kan in het projectbestek aangegeven worden dat de opdrachtgever zorg draagt voor de verzekering van het werk. Op grond van de U.A.V. 1989 dient hij in dit geval de condities en de bepalingen waaronder de verzekering wordt afgesloten bij het projectbestek te voegen. In het 'overzicht bijlagen' dat onder B00.40 in de STABU-systematiek wordt aangetroffen kan worden vermeld dat deze als bijlage bij het projectbestek gevoegd zijn.Ter zake van de CAR-verzekering op zich doet het er niet veel toe of deze wordt afgesloten door de aannemer of door de opdrachtgever. Wel zal de opdrachtgever in bijvoorbeeld het geval van renovatie en dergelijke moeten nagaan in hoeverre het bestaande object reeds verzekerd is en hoe deze verzekering zich verhoudt tot de af te sluiten verzekering van het werk. Voor het overige verschilt een door de opdrachtgever af te sluiten CARverzekering in wezen niet van een door de aannemer af te sluiten CAR-verzekering. Stringente richtlijnen omtrent welke partij de CAR-verzekering moet afsluiten zijn dan ook niet aan te geven. Aspecten die een opdrachtgever ertoe kunnen bewegen om zelf zorg te dragen voor de verzekering van het werk zijn onder meer: · het meer inzicht hebben in de kosten die aan de CAR-verzekering verbonden zijn; · het beter zicht hebben op het zich voordoen van een schadegeval; · het meer zicht hebben op het aansluiten van de opstalverzekering aan de CARverzekering. Dit geldt met name voor de 'professionele' opdrachtgever die meerdere projecten tegelijkertijd laat uitvoeren en of projecten laat uitvoeren die in delen worden opgeleverd. · het in handen krijgen van de schadepenningen. Al naar gelang van het vorderen van het herstel keert de opdrachtgever aan de aannemer uit. De opdrachtgever voorkomt daarmee dat de schadepenningen eventueel in een failliete boedel verdwijnen. 

6. Wie zijn er betrokken bij de CAR-verzekering? 

6.1 CAR-verzekering voor het bouwproject Indien men bij de totstandkoming van een werk wordt betrokken, dient men na te gaan of een CAR-verzekering is afgesloten. De volgende situaties zijn mogelijk:Er bestaat een CAR-verzekering voor het werk.Het is raadzaam door een ter zake kundige te laten nagaan of deze verzekering inderdaad ook met betrekking tot betrokkene en het aan hem opgedragen onderdeel van het project voldoet aan de gestelde eisen.Ontbrekende componenten moeten zo mogelijk aanvullend verzekerd worden op de bestaande polis. Alle onderdelen van het bouwproject en alle betrokken partijen moeten zijn verzekerd. Zo dit niet mogelijk is, kan het noodzakelijk zijn voor het ontbrekende een afzonderlijke verzekering af te sluiten.Er bestaat geen CAR-verzekering voor het werk. · Speciaal voor de architect en de adviseurs geldt dat zij wijzen op de mogelijkheden van een CAR-verzekering. · Indien de opdrachtgever zelf geen (CAR)-verzekering afsluit, kan overeengekomen worden dat de aannemer voor zijn deel van het project (of ook voor het deel van anderen) een CAR-verzekering afsluit met als medeverzekerden, opdrachtgever, architect, adviseurs en alle overige betrokken partijen. 

6.2 De verzekerden Verzekering voor alle bij de bouw betrokken partijen. Als verzekerden gelden thans naast de aannemer, of aannemers (indien er sprake is van nevenaanneming) en onderaannemers ook de opdrachtgever, de architecten, adviseurs en de directie. Ter zake van onderaannemers moet overigens worden gezegd dat zij niet altijd als medeverzekerde binnen alle rubrieken van een CAR-verzekering worden verzekerd. Zo sluit een verzekeraar nog al eens het materieel van een onderaannemer uit. De vraag omtrent wie een bepaalde schade dient te vergoeden speelt immers minder uitdrukkelijk indien de bij het bouwproject betrokken partijen zich onder een en dezelfde verzekering hebben geschaard vooropgesteld uiteraard dat een opgetreden schade door de CARverzekering gedekt is. In bepaling 01.03.10-01 (CAR-verzekering door de aannemer) kan aangegeven worden wie als verzekerden op grond van de CAR-polis moeten gelden. Onderscheid dient overigens gemaakt te worden tussen de begrippen verzekeringnemer en de verzekerden. De verzekeringnemer is degene die de verzekering afsluit en de verzekerden zijn degenen die op grond van de polis verzekerd zijn. De verzekeringnemer zal in het normale geval ook verzekerde zijn en wordt dan aangeduid met 'hoofdverzekerde'. 

7. CAR-verzekering per project 

7.1 Verzekerd(e) termijn/bedrag De voorwaarden waaronder de verzekering wordt afgesloten dienen vóór de inschrijving of gunning bekend zijn. De CAR-verzekering per project moet zijn afgesloten voordat de aannemer daadwerkelijk met zijn werkzaamheden begint en moet doorlopen tot aan het einde van de onderhoudstermijn. Gedurende de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking. Bijzondere aandacht hiervoor is gewenst.Als voorlopig verzekerd bedrag moet worden opgenomen het totaal van: · aannemingssom(men); · waarde van de werken buiten het bestek voor zover ze deel gaan uitmaken van het werk en voor zover ze meeverzekerd moeten worden; · waarde van de door opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen (grondaankoop valt vanzelfsprekend daarbuiten); · honoraria en kosten van adviseurs en architecten; · omzetbelasting, echter alleen voor zover deze niet van de fiscus kan worden teruggevorderd (zie paragraaf 3.9). Al deze bedragen zijn van belang omdat zij ook onderdeel zijn van een eventuele schade. De architect zal bijvoorbeeld ook weer werkzaamheden verrichten ingeval van schade, die door verzekeraars gehonoreerd moeten worden. De werkelijke verzekerde som wordt veelal bepaald door 'de definitieve eindwaarde' van het werk, zoals in de polis wordt vermeld. Indien echter de definitieve eindwaarde hoger dan 130% van de voorlopig verzekerde som zou blijken te zijn, wordt voor de werkelijk verzekerde som deze 130% grens aangehouden en is men in feite onderverzekerd.Het is dus van groot belang tijdens de uitvoering van het werk periodiek na te gaan of de in de polis vermelde verzekerde som nog voldoende geacht kan worden (denk aan wijzigingen in het werk; loon- en prijsstijgingen e.d.).De 'definitieve eindwaarde' is niet gelijk aan de kosten van reconstructie indien het werk in het zicht van de voltooiing totaal verloren zou gaan (geldontwaarding en prijsstijgingen). Indien de verzekering op basis van reconstructiewaarde wordt gewenst dan moet dat uitdrukkelijk in de polis worden vermeld en het verzekerde bedrag daarop worden afgestemd.Indien de opdrachtgever het werk vóór de oplevering geheel of gedeeltelijk in gebruik neemt, dient men met de makelaar te overleggen op welke wijze deze wijziging van het risico het beste kan worden gedekt.In de CAR-polis moet een bepaling zijn opgenomen op basis waarvan de verzekering - indien het werk niet op de vastgestelde datum wordt opgeleverd - kan worden verlengd. 

7.2 Premie De CAR-verzekering is een objectverzekering. De overeengekomen premie is verschuldigd over de bouwtijd (plus onderhoudstermijn, indien verzekerd). Aanbevolen wordt om de bouwtijd ruim te nemen en er voor te zorgen dat in de polis een verlengingsmogelijkheid aanwezig is. De premie wordt in eerste instantie berekend over de voorlopig verzekerde som. Zodra de definitieve eindwaarde bekend is, wordt de definitieve premie berekend. Bedraagt de definitieve eindwaarde meer dan 130% van de voorlopig verzekerde som, dan hebben verzekeraars het recht een premieverbetering in rekening te brengen. In dat geval blijft echter het maximum door verzekeraars uit te keren bedrag 130% van het oorspronkelijk in de polis genoemde verzekerde bedrag, tenzij tijdig was bijverzekerd. Bedraagt de definitieve eindwaarde minder dan 100% van de voorlopig verzekerde som, dan zullen verzekeraars restitutie van premie verlenen op basis van het overeengekomen premiepercentage over het mindere, doch ten hoogste over 30% van de voorlopig verzekerde som.Bij grote objecten, waar de op de hierboven genoemde wijze samengestelde verzekerde som tot een aanzienlijk bedrag kan oplopen, kan men - vooral indien het onwaarschijnlijk is dat door een gebeurtenis (schadeoorzaak) het gehele werk vergaat - overwegen om, ter besparing van de premie, in plaats van de waarde van het werk, het bedrag van de maximum te verwachten schade te verzekeren als een premier risque op het gehele werk. In geval van schade wordt dan onder aftrek van het eigen risico de schade uitgekeerd tot een maximum van het overeengekomen verzekerde bedrag.Welke van de hierboven genoemde twee methoden - het verzekeren van de totaalwaarde van het werk dan wel premier risque - de voorkeur verdient, hangt van de omstandigheden af. Aanbevolen kan slechts worden om de door makelaars uitgebrachte offertes, met de daarin verweven risico's, zeer goed tegen elkaar af te wegen. Hierbij wordt opgemerkt dat een premier risque-dekking slechts acceptabel is indien het verzekerde bedrag voldoende hoog is om de grootst denkbare schade te betalen. Bij een brug zal de maximale schade wel nagenoeg 100% kunnen bedragen; bij de bouw van een groot aantal vrijstaande woningen ligt de maximale schade uiteraard een dimensie lager. 

7.3 Wijzigingen De verzekerde heeft een mededelingsplicht bij risicowijziging. Indien na het afsluiten van de verzekering wijzigingen in projectbestek, tekeningen en/of bouwmethoden plaatsvinden, welke een verandering van het risico van verzekeraars inhouden, dienen deze aan verzekeraars te worden gemeld daar overeenkomstig de veelal in de CAR polissen opgenomen clausules verzekeraars dan het recht hebben de premie en/of condities -eventueel en redelijkerwijze- te herzien. Het wordt in het algemeen onaanvaardbaar geacht dat verzekeraars van de gelegenheid gebruik maken om ook de overige condities te herzien. 

8. Doorlopende CAR-verzekering 

8.1 Verzekerde periode/bedragen Naast de CAR-verzekering per project wordt vaak zogenaamde doorlopende CARverzekering afgesloten. Dit kan zowel door de aannemer als door de opdrachtgever gebeuren.Het 'doorlopende' houdt in dat de verzekering niet meer per werk wordt afgesloten, maar per verzekeringsperiode (meestal 1 jaar). In deze periode zijn dan alle projecten automatisch verzekerd. Wel moet er bij het aangaan van een doorlopende CAR-verzekering op gelet worden of de zogenaamde inloop (in casu in aanbouw zijnde werken, of werken waarvan de onderhoudsperiode nog loopt) meegedekt moet worden. Dit meedekken kan meestal tegen een geringe eenmalige premie gebeuren, na opgave van de betreffende werken.Aan de verzekerde bouwperiodes per werk worden limieten gesteld. Gebruikelijk is een maximaal verzekerde bouwtermijn van 3 jaar, aangevuld met een maximale onderhoudstermijn van bijvoorbeeld 12, 24 of 60 maanden.Ook ten aanzien van de verzekerde bedragen per gebeurtenis worden per sectie maxima gesteld. 

8.2 Premie De premie wordt gerelateerd aan de totale omzet van de verzekerde in de betreffende verzekerde periode. De premie kan worden vastgesteld als een zogenaamde door één premie; dit betekent dat voor alle verzekerde projecten (of het nu het bouwen van een woning of een school betreft) een zelfde premiepromillage betaald moet worden.Ook komt het voor dat er premiedifferentiaties zijn voor bijvoorbeeld woningbouw, utiliteitsbouw en natte bouw. In al deze gevallen wordt aan het begin van de verzekerde periode een voorschotpremie betaald op basis van de te verwachten omzet. Na afloop van de periode wordt bij het bekend zijn van de werkelijke omzet de definitieve premie vastgesteld, waarna verrekening plaatsvindt. 

8.3 Algemene aspecten Het opsturen van tekeningen, bestekken en dergelijke en het doorgeven van wijzigingen is in den regel niet meer nodig. Wel is het bijvoorbeeld ingeval van heien of het slaan van een damwand raadzaam tevoren zeer goed vast te leggen (via op datum geregistreerde foto's, deurwaardersexploot of iets dergelijks) hoe de toestand van de naaste omgeving (inclusief grondwatertoestand) is. In een aantal gevallen is het raadzaam deze 'vooropnamen' door experts te laten uitvoeren (zie bepaling 01.02.05-03 en 01.02.06-03 rapport belendingen).Ook impliceert het feit dat alle projecten verzekerd zijn niet dat risico's bewust genomen kunnen worden.In de polis dient te worden vastgelegd dat ingeval van opzegging van de polis van de zijde van verzekeraars de verzekering van kracht blijft voor die werken die al voor de opzeggingsdatum aan de aannemer waren gegund, mits dan met het werk binnen een bepaalde periode na opzegging wordt begonnen. Blijkt de opdrachtgever zelf een CAR-verzekering voor een bepaald project te willen afsluiten dan moet de aannemer die een doorlopende CAR-polis heeft, dit werk buiten zijn CAR-omzetdeclaratie kunnen houden, daar anders dubbele premie wordt betaald.Wel moet de aannemer er in zo'n geval op toezien dat de (CAR)-verzekering van de opdrachtgever tenminste een zelfde dekking geeft als zijn eigen doorlopende polis. Verschil in condities ten opzichte van de opdrachtgeververzekering dienen aanvullend door de aannemer te worden verzekerd indien de opdrachtgever dit wenst. 

8.4 Mengvormen Tussen de zuivere CAR-verzekering per project en de doorlopende CAR-verzekering zijn er ook mengvormen. Met name de zogenaamde doorlopende CAR-polis op declaratiebasis. Hierbij zijn niet automatisch alle werken verzekerd, doch slechts die werken die op de polis worden aangemeld. Niet alle uit te voeren werken zijn dus verzekerd. Overigens zijn hier wel vaak de normale bepalingen met betrekking tot een doorlopende CAR-polis van toepassing. 

9. Samenloop met andere verzekeringen 

9.1 Samenloop In de praktijk komt het nogal eens voor dat bepaalde risico's die op de CAR-verzekering zijn gedekt, ook op andere polissen verzekerd zijn; bijvoorbeeld doordat de aannemer een aansprakelijkheidsverzekering heeft lopen. Welke polis nu in geval van schade voor gaat is niet direct te zeggen. Allereerst geldt artikel 277 van het Wetboek van Koophandel (WvK): men zou kunnen zeggen: de oudste verzekering betaalt eerst.Vele CAR-polissen geven ten aanzien van de secties aansprakelijkheid en bestaande eigendommen een beperking op dit artikel uit het WvK, namelijk: 'In aanvulling op het bepaalde in artikel 277 WvK zijn van de verzekering uitgesloten alle schaden die onder enige andere verzekering zijn gedekt indien deze verzekering niet zou hebben bestaan. De verzekering is slechts van kracht voor zover een schade niet onder zulk een andere verzekering is gedekt.' Deze beperking houdt veelal in dat andere verzekeringen voorgaan. De CAR-verzekering heeft voor deze secties in dat geval een aanvullend karakter.Al deze vormen van dubbele verzekering kunnen aanleiding geven tot late schade-uitkeringen aangezien vaststelling van de aansprakelijkheid en mogelijke dekking noodzakelijkerwijze daaraan vooraf moet gaan. Daarom verdient het aanbeveling in de CAR-polis de bepaling te doen opnemen dat deze altijd voorgaat (de zogenaamde primary clause). De mogelijkheid van verhaal op andere verzekeraars is dan uitsluitend een zaak voor de CAR-verzekeraar. Er kan nog een stap verder worden gegaan door het opnemen van de bepaling dat de CAR-verzekering niet alleen altijd voorgaat maar ook verhaal van de CAR-verzekeraar op andere verzekeringen van verzekerden is uitgesloten. Hierdoor worden omslachtige procedures en/of discussies voorkomen, welke veel tijd en aandacht vragen van de opdrachtgever en alle overige betrokkenen. In de CAR-polis dient ten aanzien van de wederzijdse aansprakelijkheid te worden geregeld, dat alle partijen ten opzichte van elkaar als derden worden aangemerkt omdat alle partijen medeverzekerd zijn. Een verzekerde aansprakelijk stellen wordt hierdoor mogelijk. Binnen bepaling 01.03.10-01 (CAR-verzekering door de aannemer) is opgenomen dat de CAR-verzekering primair moet zijn en bovendien dat ter zake van de aansprakelijkheid de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Het verdient aanbeveling om de CAR- en eventuele aansprakelijkheidsverzekering bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Het staat immers niet altijd vast onder welke verzekering een schade geclaimd kan worden. Eén aanspreekpunt kan touwtrekkerij tussen verzekeraars voorkomen. 

9.2 Voorschotregeling Indien de verzekeraars hiertoe bereid zijn, verdient het aanbeveling in de CAR-polis een bepaling te doen opnemen waarbij verzekeraars zich verbinden om ingeval van een in principe onder de polis vallende schade, welke schade ook verhaalbaar is onder een andere verzekering, een renteloos voorschot te verstrekken zodat herstel zonder vertraging kan plaatsvinden in afwachting van de definitieve schaderegeling. 

9.3 Schadepenningen Doorgaans worden schadepenningen uitgekeerd aan de verzekeringsnemer. In de praktijk is dit normaliter de aannemer dan wel de opdrachtgever, indien laatstgenoemde de verzekering heeft afgesloten. Wenst de opdrachtgever een afwijkende regeling ter zake van de uitkering van schadepenningen, dan zal hij dit in het projectbestek moeten stipuleren.

Checklist Beoordeling Offerte 

De makelaar dient zo mogelijk aan zijn cliënt verschillende offertes voor te leggen, afkomstig van verschillende groepen verzekeraars.

Bij het beoordelen van een offerte voor een CAR-verzekering dienen onder meer de volgende punten gecontroleerd te worden. Daarbij is hetgeen aan de orde gesteld wordt geen eis, maar bedoeld om u bewust te maken van uw risico en de daarbij te maken keuzes. Deze lijst is zeker niet uitputtend, maar bedoeld als eerste aanzet tot beoordeling door een specialist. 

1. Zijn alle bij de bouw betrokken partijen inclusief hun werknemers (opdrachtgever, architect, adviseurs, (neven)aannemers, onderaannemers,installateurs) medeverzekerd? ja/neen 

2. Wie is de verzekeringsnemer? ............ 

3. Schade-uitkering aan: ............ 

4. Wat dekt de CAR-verzekering? ............ 

a. Schade aan het werk. ............ Indien tevens werken van derden onder de verzekering gebracht dienen te worden, zijn dan alle te verzekeren werken beschreven en de desbetreffende besteknummers vermeld? ja/neen Zo neen: Is er een verklaring van de makelaar/verzekeraar dat het werk (inclusief nevenaannemers) is medeverzekerd onder de doorlopende (CAR-)verzekering van de (hoofd)aannemer? ja/neen Verzekerd bedrag: .......... Eigen risico: .......... 

b. Aansprakelijkheid ja/neen Verzekerd bedrag: .......... Eigen risico: .......... 

c. Bestaande eigendommen van de opdrachtgever ja/neen Verzekerd bedrag: .......... Eigen risico: .......... 

d. Persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden ja/neen Verzekerd bedrag: .......... Eigen risico: .......... 

e. Keten, loodsen gereedschappen en hulpmaterieel ja/neen Verzekerd bedrag: .......... Eigen risico: ............ 

f. Transport, opslag en/of bewerking buiten bouwplaats? ja/neen Verzekerd bedrag: ............ Eigen risico: ............ 

5. Berekent uw makelaar afmakingscourtage? ja/neen Zo ja, is dit medeverzekerd? ja/neen 

6. Is voldoende duidelijk in de polis opgenomen dat het eigen risico slechts eenmaal geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen uit een en dezelfde oorzaak? ja/neen Is overwogen schadebehandeling beneden eigen risico/niet gedekt uit te besteden? ja/neen 

7. Zijn in de beschrijving en het verzekerd bedrag alle van belang zijnde posten opgenomen: aannemingssommen(inclusief technische installaties, vast meubilair vloerafwerking, magazijnstellingen e.d.) honoraria, verschotten en kosten van toezicht van architect en adviseurs, waarde ter beschikking gestelde bouwstoffen, omzetbelasting, afmakingscourtage? ja/neen 

8. Is de verzekerde termijn in overeenstemming met de geschatte bouwtijd? Geldt automatisch dekking voor overschrijdingen (evt. tegen meerpremie)? Is er -indien dit contractueel is overeengekomen- nog tot max. 1 maand na oplevering dekking voor schade aan het werk? ja/neen 

9. Is inlooprisico medeverzekerd? Van belang voor die werken welke vóór het afsluiten van de verzekering reeds in uitvoering zijn. ja/neen 

10. Blijft de verzekering na tussentijdse gehele of gedeeltelijke ingebruikneming, voordat de oplevering heeft plaatsgevonden, van kracht? ja/neen 

11. Zijn de installaties die tijdens de bouw beproefd moeten worden, voldoende meegedekt? ja/neen 

12. Als er sprake is van installaties, die na de oplevering beproefd moeten worden: is dan deze proefperiode medeverzekerd? ja/neen 

13. Zijn de termijnen met betrekking tot de proefperiode goed vastgelegd? ja/neen 

14. Is de juiste onderhoudstermijn verzekerd? ja/neen Hoe luidt de onderhoudstermijndekking? ........... 

15. Heeft u zich ervan overtuigd dat verzekeraars voldoende geïnformeerd zijn en blijven over aard en karakter van het werk (bestekken, tekeningen, adviezen, rapporten en staten van wijzigingen en grondonderzoek)? Verdient een systematiek van risk-control (haalplicht i.p.v. brengplicht informatie) niet de voorkeur? ja/neen 

16. Bevat sectie 1 een primaire dekking? Is voor de overige secties minimaal voorzien in een voorschotregeling? Is het recht van regres uitgesloten? ja/neen 

17. Bevat de polis de (ongewenste) zgn. herleveringsclausule? ja/neen 

18. Heeft de hoofdaannemer een goede bouwaansprakelijkheids-verzekering? Biedt deze een gelijkwaardige dekking voor alle onder de sectie 2 van de CARverzekering genoemde verzekerden? ja/neen Zo ja, dan is het gewenst aansprakelijkheid te dekken op deze verzekering in plaats van op de CAR-verzekering, welke dan beperkt kan blijven tot de overige gewenste secties.

 19. Is de 'opzichtclausule' (uitsluiting in de rubriek aansprakelijkheid) zodanig geformuleerd dat alleen is uitgesloten de schade aan of het verlies van eigendommen van derden die op het ogenblik van het toebrengen van de schade daadwerkelijk in bewerking zijn? ja/neen 

20. Zijn opruimingskosten medeverzekerd (ook rekening houdend met milieueffecten)? 

21. Is er een bepaling opgenomen inzake automatische bijverzekering na schade? ja/neen 

22. Wordt in sectie 3 voldoende ingespeeld op de opzichtclausule-uitsluiting in de aansprakelijkheidsverzekering? ja/neen 

23. Indien de werkzaamheden tevens een bodem/grondwatersanering omvatten: heeft u een bodemsaneringsverzekering overwogen? ja/neen 

24. Heeft u gecontroleerd of de aannemer beschikt over een milieuschadeverzekering? ja/neen

Naar boven

CAR verzekeringen vergelijken

Midden Friesland Assurantien
Postbus 5
9000AA  Grou
info(at)mfa.nu
Tel: 0566-622806
Fax:0566-621961

Tijdens kantooruren bereikbaar van 08.30 tot 17.00

 • Logo ASR
 • Logo Delta Lloyd
 • Logo Nationale Nederlanden
 • Logo Aegon
 • Logo Reaal